Privacybeleid

Het privacybeleid van ROBOTIC NATURE FASHION, S.L. (hierna "JANTAMINIAU") is opgesteld opdat de aangesloten gebruikers erop kunnen vertrouwen dat hun informatie uiterst vertrouwelijk wordt behandeld. Dit beleid kan gemakkelijk worden geraadpleegd op onze website en op de geactiveerde links in de verschillende geactiveerde formulieren (bijvoorbeeld het inschrijvingsformulier).

In deze rubriek vermeldt JANTAMINIAU het bedrijfsbeleid inzake privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de persoonlijke gegevens die de gebruiker kan verstrekken bij toegang tot onze Online Store. Ons doel is de online informatie op dezelfde manier te beschermen als in de andere media.

Het privacybeleid van JANTAMINIAU valt onder de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens: General Data Protection Regulation (GDPR) van 26 mei 2016, Verordening (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (General Data Protection Regulation, GDPR). En organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD), altijd indien deze zich niet verzet tegen de Europese verordening.
In dit verband onderwerpt JANTAMINIAU zich aan de bevoegdheid van de controle-instantie van de staat, het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos), met betrekking tot de daarvan afgeleide wetgeving.

GEBRUIK EN BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
De door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand van JANTAMINIAU [dat wettelijk is geregistreerd bij het Algemeen Register van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos)] met het oog op het beheer van uw gebruikersrelatie, het klantenprofiel en de eventuele aankopen in de Online Store van JANTAMINIAU. De gebruiker gaat akkoord met alle verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en dit Privacybeleid.
Bovendien, als de gebruiker een aankoop doet op de online winkel, worden alleen de absoluut noodzakelijke gegevens verstrekt aan de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor fiscale en fiscale onderwerpen.

JANTAMINIAU verkoopt, verhuurt of onthult geen namen, adressen, e-mails of andere persoonlijke informatie van onze klanten aan derden.

Wel kunnen derden worden ingehuurd voor webonderhoud, databasebeheer of e-mailing. Derden zijn niet gemachtigd bovengenoemde gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS HEBBEN WIJ NODIG?
Wanneer u contact opneemt met onze website en het vrijgegeven formulier invult, draagt u uw persoonlijke gegevens aan ons over, meer bepaald uw naam, adres, vaste en mobiele telefoon, die nodig zijn voor een correct beheer van de online aankopen.

De verstrekte persoonlijke gegevens moeten waarheidsgetrouw, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zijn, zodat u elke wijziging in deze gegevens zo snel mogelijk moet meedelen.

NIEUWSBRIEF
Indien de gebruiker het vakje op het inschrijvingsformulier heeft aangevinkt om zijn inschrijving op de nieuwsbrief en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden van de diensten en producten van de webwinkel van JANTAMINIAU toe te staan, dan worden zijn persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt (via om het even welk communicatiemiddel, met inbegrip van het e-mailadres van de gebruiker).
Indien de gebruiker daarentegen beslist geen toestemming te geven voor het gebruik van zijn/haar gegevens voor reclame en marketing van de online winkeldiensten en -producten en van derde samenwerkende bedrijven of exportpartners, of beslist geen toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan dient de gebruiker het betreffende vakje op het registratieformulier niet aan te vinken. Vanaf dat moment maakt de gebruiker deel uit van onze interne Robinson-lijst, waardoor hij/zij geen reclame- en marketingcommunicatie en onze bedrijfsnieuwsbrief meer kan ontvangen.

Indien u uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet, erkend door de bestaande wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, wenst uit te oefenen, kunt u een ingebrekestelling sturen naar:
ROBOTIC NATURE FASHION, SL, C/ Espalter 13, 1 D, 28014 Madrid, España of een e-mail sturen naar customerservice@jantaminiau.com onder vermelding van de GDPR-referentie en met een identiteitsbewijs in beide gevallen.

In overeenstemming met de wet op de diensten van de maatschappij voor informatie en elektronische handel 34/2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico) verbindt JANTAMINIAU zich ertoe geen reclame-informatie of aanbiedingen per e-mail of via andere gelijkwaardige elektronische media te verzenden zonder deze te identificeren als commerciële informatie en zonder verzoek of toestemming van de ontvanger.

DUUR VAN DE GEGEVENSVERWERKING
- De gegevens voor het beheer van de relatie met het lid en de facturering worden bewaard zolang de commerciële relatie loopt. Na beëindiging van de relatie kunnen de gegevens, indien van toepassing, worden bewaard gedurende de tijd die de wetgeving vereist.
- De gegevens voor het verzenden van reclame-informatie over onze producten worden voor onbepaalde tijd bewaard, totdat u in voorkomend geval uw wens kenbaar maakt om ze te verwijderen.

COMMUNICATIE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw gegevens worden meegedeeld aan de volgende entiteiten:
- Financiële entiteiten via welke het beheer van betalingen en kosten wordt gecoördineerd.
- Bevoegde overheidsdiensten in de gevallen voorgeschreven door de wet en gedefinieerd in de wet.
- IT-dienstverleners, zelfs cloud computing.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en nieuwsbulletins kunnen wij gebruik maken van het programma Mailchimp, dat eigendom is van het Amerikaanse bedrijf The Rocket Group, LLC. In dit geval is er geen sprake van gegevensoverdracht, omdat de gegevens door dit platform uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het verzenden van de bulletins. Bovendien ondersteunt dit bedrijf het Privacy Shield-protocol dat internationale gegevensoverdracht tussen de EU en de VS mogelijk maakt.

UW RECHTEN
Elk individu dat ons zijn/haar persoonlijke gegevens verstrekt, heeft de volgende rechten:
- Ieder individu heeft het recht om een bevestiging te krijgen of wij persoonsgegevens gebruiken die hem/haar betreffen of niet. De betrokken personen hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede het recht om te verzoeken om rectificatie van de onjuiste gegevens of, indien van toepassing, om verwijdering ervan wanneer, onder andere, de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
- Onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen de betrokken personen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens of om overdraagbaarheid, in welk geval wij deze uitsluitend zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen.
- In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokkenen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. Indien u uw toestemming voor een bepaald doel hebt verleend, hebt u het recht deze te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. In deze gevallen zullen wij de verwerking van de gegevens staken of, indien van toepassing, stoppen voor dat specifieke doel, behalve voor dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van vorderingen.
- Alle genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend via de in dit Privacybeleid opgenomen contactmogelijkheden.
- In het geval van een inbreuk op uw rechten, in het bijzonder wanneer uw uitoefening niet is voldaan, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt ook meer informatie over uw rechten krijgen door u tot de bovengenoemde instellingen te richten.
In ieder geval hebben wij, om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, het volgende e-mailadres ingeschakeld: customerservice@pedrogarcia.com.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle inhoud van de website (inclusief, maar niet beperkt tot, databases, afbeeldingen, foto's, tekeningen, grafieken, tekstbestanden, documenten, software, alsmede logo's, merken, handelsnamen en andere onderscheidingstekens) zijn eigendom van JANTAMINIAU of eigendom van de aanbieders van de inhoud. De inhoud van de aanbieders is in licentie gegeven of toegewezen door de aanbieders en wordt beschermd door de nationale en internationale wetten inzake intellectuele eigendom. Het samenstellen, ontwerpen, sorteren en bewerken van alle webinhoud is exclusief eigendom van JANTAMINIAU en wordt beschermd door de nationale en internationale wetten voor intellectuele en industriële eigendom.

Merken, labels, onderscheidingstekens of logo's van de website zijn eigendom van JANTAMINIAU en zijn naar behoren geregistreerd.

Teksten, gegevens en grafische ontwerpen zijn eigendom van JANTAMINIAU of van de informatieverstrekkers en mogen niet door derden worden gewijzigd, gekopieerd, getransformeerd, gewijzigd, gereproduceerd, aangepast of vertaald zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze inhoud. Het beschikbaar stellen van teksten, gegevens en grafische ontwerpen impliceert in geen geval dat u afstand doet van het eigendom ervan of dat u rechten verwerft op exploitatie, reproductie, verspreiding, transformatie, verspreiding of overdracht, behalve het gebruiksrecht dat voortvloeit uit het legitieme gebruik van https://www.jantaminiau.com.

Deze website en alle inhoud ervan, met inbegrip van de teksten, documenten, foto's, tekeningen, grafische kaarten, databanken, software, alsook logo's, merken, handelsnamen en andere onderscheidende tekens zijn eigendom van JANTAMINIAU of van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De website bevat links naar andere sites van derden, zoals andere bedrijven of partnerbedrijven die voor u van belang kunnen zijn. Hoewel JANTAMINIAU tracht ervoor te zorgen dat andere websites van derden aan de passende veiligheidsnormen voldoen, kan de naleving van de afdwingbare regelgeving GDPR en LSSICE op websites van derden niet worden gegarandeerd. Wij raden u aan het privacybeleid van alle bedrijven of instellingen te controleren voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

JANTAMINIAU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indirect noch secundair, voor letsel en schade van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de toegang, het onderhoud, het gebruik, de kwaliteit, de wettigheid, de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de inhoud, de informatie, de mededelingen, de meningen, de verklaringen, de bestaande producten en diensten of die welke worden aangeboden op de websites, die niet door JANTAMINIAU worden beheerd en waartoe via de website toegang kan worden verkregen. JANTAMINIAU valt echter onder artikel 17 van de Spaanse wet op de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel 34/2002 van 11 juli (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, LSSICE), aangezien het JANTAMINIAU niet bekend is dat de informatie of activiteit waarnaar de gebruikers via deze links worden verwezen, onwettig is of schade kan toebrengen aan goederen of rechten van derden die zich voor schadeloosstelling lenen.

Het opnemen van hyperlinks op http://www.pedrogarcia.com betekent niet noodzakelijk dat JANTAMINIAU handelsrelaties of associatieve banden onderhoudt met de eigenaar van de website waarop de link is aangebracht. Zij dient louter ter informatie, zodat JANTAMINIAU niet verantwoordelijk is, noch enige garantie verleent, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, kenmerken, oorsprong, commercialisering of enig ander aspect van de informatie en/of producten. JANTAMINIAU is niet verantwoordelijk voor het misbruik van de inhoud van de website, wat uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die er toegang toe heeft of er gebruik van maakt.

MINDERJARIGEN
JANTAMINIAU is zich bewust van het belang van de bescherming van minderjarigen op het internet. Deze website is niet bestemd voor kinderen jonger dan 18 jaar. Wij zullen niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen of behandelen via deze site van bezoekers in deze leeftijdsgroep. Wij moedigen ouders aan met hun kinderen te praten over hun gebruik van het Internet en de informatie die zij aan Websites verstrekken. Minderjarigen, met uitzondering van degenen die meerderjarig zijn verklaard [artikel 314 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek (Código Civil)], kunnen geen koopovereenkomst aangaan. Indien het koopcontract wordt aangegaan, zal het nietig worden verklaard.

TOEPASSELIJKE WETGEVING
De partijen onderwerpen zich aan de toepasselijke Spaanse en communautaire wetgeving inzake gegevensbescherming, e-commerce en intellectuele eigendom en in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Alle andere geschillen die kunnen voortvloeien uit de registratie of aankoop op de Online Store zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Rechtbanken en Tribunalen van Madrid / van het adres van de gebruiker.
opmerkingen, twijfels of vragen
JANTAMINIAU verbindt zich ertoe elke klacht met betrekking tot haar Privacybeleid te regelen. Indien u twijfels of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar customerservice@pedrogarcia.com.

WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID
JANTAMINIAU behoudt zich het recht voor haar Privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen aan wijzigingen in de praktijken, de wetgeving of de jurisprudentie van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos). Elke wijziging in het privacybeleid zal worden meegedeeld via andere media, zoals zakelijke e-mails aan leden van de gebruikers, nieuwsbrieven en door publicatie van een kennisgeving op de homepage van onze Online Store.

Dit privacybeleid is gewijzigd en bijgewerkt op 28 februari 2019 om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).